054-4774552 yair@spacecat.co.il

סטאר-הום מצגת optimal routing

מצגת לתערוכת בחו"ל אם אפשרות לתצוגה רציפה ומחזורית ואפשרות להצגה אינטראקטיבית. נבנתה בפלאש.

עיצוב – יעל שפירא.